Golfens klubbchefsutbildning:

Golfens klubbchefsutbildning

Golfens klubbchefsutbildning 2016-2018

Golfens Klubbchefsutbildning 2016-2018 är avslutad.

Klubbchefsutbildningen 2016-2018 är avslutad och att organisationerna (SGF/PGA/GAF/SGA) nu genomför en revidering och översyn av klubbchefsutbildningen inför nästa omgång som beräknas starta under 2019.

Återkommer med information under hösten 2018.

Golfens klubbchefsutbildning 2016-2018

Information om utbildningen i sin helhet

SGF som beställare - med GAF, PGA och IHM Business School som utförare.
Utbildningen som möter golfmarknadens behov och krav.

Klubbchefsutbildning i golf på IHM – för dig som vill bli attraktiv på arbetsmarknaden. Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Har du ambitionen att bli klubbchef? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen som framtida arbetsplats?

INBJUDAN - Klicka här! (PDF)

Till hösten 2016 startar en ny upplaga av golfens klubbchefsutbildning med Svenska Golfförbundet  (SGF) som huvudman och Golf Administratörernas Förening (GAF) och Professional Golfers Association (PGA) tillsammans med IHM Business School som utförare.

Vi lovar dig utveckling på flera nivåer, den personliga, klubbens och golfens.

Golfens utmaningar
Efterfrågan på golf blir mer mångfacetterad och behovet av att förstå och agera i förhållande till detta blir allt viktigare. Utmaningarna inom golfen är just nu många.

Golfens särart – ideellt och professionelltGolfens klubbchefsutbildning handlar om kunskaper i olika ämnen men också om bildning i bredare mening. Du tränar dig också i att förstå omvärlden, samhället samt individers val.

Arbetsgivaren, en ideell föreningsstyrelse, aktiebolagsstyrelse eller privat anläggningsägare, har stora behov av hög, modern kompetens för att vara framgångsrik.

En utbildning för dig?
Välj lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Fundera över saker som: Vad brinner jag för? Vilka är mina intresseområden? Hur kommer min utbildning att kunna utveckla golfen som en attraktiv, modern upplevelse och arbetsplats – kommer min anställningsbarhet att öka med en modern klubbchefsutbildning?

En utbildning till nytta för arbetsgivaren?
Två stora utmaningar som direkt relaterar till förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning som också visar på branschens sårbarhet är:

a) Nya krav från gäster och samhället i övrigt medför allt högre krav på och ökat ansvar för medarbetarna. Genom att utveckla och tillföra anpassade utbildningsinsatser stärker vi individen i sin yrkesroll samt ökar den individuella konkurrenskraften.

b) Förändrad efterfrågan på golfupplevelsen genom framgångsrik verksamhetsutveckling: ”Golfen har under en längre tid varit inne i en strukturomvandling. Finanskris, lågkonjunktur och kraftigt förändrade köpbeteenden från golfmedlem/konsument har tvingat golfanläggningen att tänka annorlunda. Golfen konkurrerar inte i första hand med andra golfanläggningar utan snarare med annan tidsanvändning, exempelvis andra upplevelser. Frågan om golfens strukturomvandling och tänkbara aktiviteter för att påverka detta ägs och ska lösas av respektive golfanläggning i gott samarbete med kompetenta intressenter som finns i och kring golfen.”
En utbildning som gör skillnadGolfens klubbchefsutbildning är gjord för dig som har en väldigt hög ambitionsnivå i ditt (nuvarande eller kommande) klubbchefsarbete och den kräver en hel del engagemang inte bara under träffarna utan också före och efter.
I gengäld kommer du garanterat att sänka ditt handikapp i styrelserummet, bland golfmedlemmar och gäster samt med personalen på golfklubben.

IHM Business School
IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM verkar på marknaden för såväl öppna som företagsanpassade affärsutbildningar. IHM Business School är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär.Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.
Läs mer om IHM på www.ihm.se

Kurschef
Kurschef på utbildningen är Christer Dagman. Christer har under mer än 25 år arbetat med strategi-, ekonomi- och verksamhetsstyrning och är i dag en erkänd expert inom sina kompetensområden. Uppdragen har genomförts både inom offentlig och privat sektor med en tonvikt på större och medelstora verksamheter. Christer är en duktig och hängiven golfare med flera år som ordförande i St Jörgens Park GK bakom sig. Christer har även varit engagerad i Göteborgs GDF. Det var under Christers tid som St Jörgen Park genomgick den stora förändringen till att idag ha en framgångsrik komplett anläggning med hotell, spa, golf, akademi och andra aktiviteter.

Ramar
Omfattning: 300 timmar varav 200 timmar i kursform och 100 timmar som enskilt arbete i form av inläsning av kurslitteratur, projektarbete osv.
Kursen är utspridd på tre kalenderår med start november 2016 och avslutning mars/april 2018 med kursdagar fördelade på 9 tillfällen (3-dagarsperioder).

Övergripande kursplan med datum presenteras nedan.

Antal kursdeltagare: Vi har för avsikt att anta max 25 elever.

Examination: 
Sker under skede 9. För att bli godkänd på utbildningen krävs minst 90 % närvaro samt ett godkänt examensarbete.

Utbildningsplatser: Främst kommer vi att vara på IHM i Göteborg, men preliminärt är två gånger lanerade på IHM Stockholm samt en gång på golfklubb.

Kursavgift: 
Priset för utbildningen kommer att vara 63 000 Kr exklusive moms. Kursavgiften delbetalas på tre delbetalningar som är uppdelade på tre olika kalenderår.

31/10 2016 21 000
30/4 2017 21 000
28/2 2018 21 000

I kursavgiften ingår kurslokaler, kursledning, föreläsare och kurslitteratur.
Det ingår även boende mellan kursdagarna samt vissa måltider (samtliga luncher).
I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige och i samband med respektive kurstillfälle i Sverige.
Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

Kurslitteratur: Fullständig lista ges vid kursstart. Litteratur kring ekonomi för chefer, ekonomistyrning, kalkylering, marknadsföring, juridik och case inom olika områden.

Förkunskaper är viktiga men bör inte vara helt avgörande ifall man antas till Klubbchefsutbildningen. Erfarenheter av ledarskap och goda vitsord kring ekonomikompetens förväntas.

Anmälan:
Sista ansökningsdag är 15 augusti 2016
.
Anmälan görs på PGA:s hemsida (länken borttagen)

Inbjudan (PDF)

Komplettera din ansökan med din CV
För att göra din ansökan komplett ber vi dig skriva en CV med minst följande innehåll:
Kontaktuppgifter
Yrkesbakgrund
Utbildningsbakgrund
Nuvarande anställning

Skicka även med ett memo där du beskriver på max en A4 sida varför just du skall bli antagen till Golfen klubbchefsutbildning samt dina relationer golfen och om du har några erfarenheter från ideell verksamhet.

Antagningsperiod: 15/8 – 15/9. Under tiden kan intervjuer eventuellt genomföras som sedan ligger till grund för slutgiltigt antagande. Beräknat besked om antagning sker senast den 15 september.

Frågor

GAF: Torbjörn Johansson 070 - 910 57 94 kanslichef@gafsverige.se
PGA: Johan Hampf 070 - 858 43 00 jh@pgasweden.com
SGF: Johan Kannerberg 070 - 666 15 23 johan.kannerberg@golf.se

Kursplan med datum

Skede 1 1-3 november 2016 
Plats - IHM Göteborg
Kursstart
Ekonomi, redovisning, resultat och balansräkning, kassaflöde,cash management
Nyckeltal och nyckeltalsanalys
Föreningskunskap: Ideella organisationer, associationsformer,trender golfklubben, medlemsförmåner
Case kopplade till ovanstående ämnen

Skede 2 12-14 december 2016 
Plats - IHM Göteborg
Ekonomi: budget, prognoser, likviditetsplanering
It
Case kopplat till ovanstående ämnen

Skede 3 1-3 mars 2017 
Plats - IHM Göteborg
Regler och förordningar, lagar, arbetsrätt, avtal, personallagar,ansvar och befogenhet, tävlingsregler, SLA.
Marknadsföring: grundbegrepp, marknadsplan syfte ochinnehåll.
Kundsegmentering och erbjudanden.
Relationsmarknadsföring.
Varumärkesbyggande.
GIT och klubbadministration

Skede 4 27-29 juni 2017 
Plats - IHM Göteborg
Kalkylering och prissättningsmodeller
Kalkyleringens roll i verksamheten och kopplingen till styrningm.m.
Kalkyleringsmodeller, självkost, pålägg.
Projektkalkylering
Prissättningskalkylering
Invertering och inverteringskalkylering
Event och event management
Case kopplat till ovanstående ämnen. 

Skede 5 3-5 oktober 2017 
Plats - Skyrup Golf & Konferens
HR:Organisationsstruktur
Ansvarsfördelning
Olika kvar på ledarskapsroller
Coaching och teamarbete
Kompetensutveckling
Service management och styrning av service organisationer
Mätetal som NKI och NMI
Praktikfall kring organisation och service management

Skede 6 7-9 november 2017 
Plats - IHM Göteborg
Strategi:Omvärldsanalyser och strategisk verksamhetsstyrning
Konkurrensanalyser
SWOT, Boston m.m.
Kundvärdebaserad styrning
Lean thinking och processorientering kopplat tillverksamhetsutveckling
Kommunikation:Olika kanaler
Sociala medier
Presentationsteknik
Möten/forum
Case: Tillämpning i golfverksamheten

Skede 7 12-14 december 2017 
Plats - IHM Stockholm
F&B – Mat och dryck
Affärsplan
Balanserat styrkort:Vision
Strategiska mål

Skede 8 23-25 januari 2018 
Plats - IHM Stockholm
Anläggningsdrift
Medlemsvård
Golfhistoria
Konsekvensanalys
Spelet golf
Tävling
Bandesign

Skede 9 14-15 mars 2018 
Plats - Göteborg
Ledarskap samt Examination